CC De Mortel 

Waar Ittervoort samenkomt!

Over ons

De nieuwe structuur voor De Mortel 

Het bestuur van Cultureel Centrum De Mortel in Ittervoort gaf eind 2014 aan, dat de ac-commodatie op deze wijze niet meer te exploiteren was. Na enkele bijeenkomsten met huurders en andere geïnteresseerden uit Ittervoort werd er een plan opgesteld om de Mor-tel op een andere wijze te exploiteren. Met dit statement in het achterhoofd heeft het be-stuur medio 2015 een nieuwe structuurvisie opgesteld en een convenant gesloten met enke-le vaste huurders, waardoor behoud van de accommodatie een feit was. 

Ittervoort

Ittervoort is een kerkdorp in Midden-Limburg. De naam verwijst naar de Itterbeek en naar een voorde waar de heerbaan Maastricht-Nijmegen de intussen drooggevallen Santforter Beek kruiste. De naam Ittervoort werd voor het eerst vermeld in 1252, terwijl er in 1343 melding werd gemaakt van een brug op die plaats. 
Sinds 1 januari 2007 maakt het dorp deel uit van de gemeente Leudal. Deze gemeente is ontstaan na een gemeentelijke herindeling en een fusie van 4 gemeenten.
Het dorp telt ongeveer 1900 inwoners.
Ittervoort kent een rijk verenigingsleven. Veel van deze verenigingen maken voor hun activi-teiten incidenteel of geregeld gebruik van Cultureel Centrum De Mortel. 

Financiën totstandkoming “Toekomst de Mortel”

De nieuwe start van de gemeenschapsaccommodatie als onderdeel van het nieuwe gezond-heidscentrum had een re-styling nodig en  het aanpakken van enkele knelpunten was geen overbodige luxe. De Mortel heeft éénmalig een injectie gegeven aan de inrichting om hier-mee klaar te zijn voor de toekomst. 
Om de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting van het gebouw te dek-ken heeft de stichting eigen middelen ingezet en zijn besparingen  gerealiseerd door zelfwerk-zaamheid van de dorpsbewoners. Voor het resterende bedrag is een beroep gedaan op bijdragen uit fondsen en bijdragen van de Dorpsraad en Rabobank. 

Cultureel Centrum De Mortel

a. Doel en organisatiestructuur: 

Cultureel Centrum De Mortel is de gemeenschapsvoorziening van Ittervoort en wordt geëxploiteerd door Stichting Cultureel Centrum De Mortel.

Stichting Cultureel Centrum De Mortel is opgericht in 1993 met als doel “het beheer en de exploitatie van een gebouw … dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied …” `

Cultureel Centrum De Mortel wordt geëxploiteerd door het stichtingsbestuur, bestaande uit:

  • Arno Gubbels, voorzitter
  • Huub Snijkers, penningmeester
  • Cor Salemans (vertegenwoordiging zangkoor)
  • Ralf Peeters, lid (vertegenwoordiging fanfare)
  • Sjef v. Kimmenade, lid (vertegenwoordiging senioren)  

Er is gekozen voor een beheersstructuur op basis van inzet door gebruikers. Het merendeel van de taken wordt door vrijwilligers van de verenigingen uitgevoerd. We praten dan over de volgende beheerstaken:  

  • Beheer en toezicht.
  • Openen en sluiten.
  • Dagelijkse schoonmaak.
  • Dagelijks en periodiek klein onderhoud.

De vrijwilligers vormen het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van het gebouw. 
De inzet van vrijwilligers wordt professioneel geregeld.

b.     Doelgroep/gebruikers- bezetting:

Cultureel Centrum De Mortel staat ten dienste van alle inwoners van Ittervoort.

De bezettingsgraad van het totale accommodatie is op dit moment 70-75 %.

Wekelijks worden er gemiddeld komen er 250 tot 300 bezoekers, die de activiteiten van de vaste gebruikers bezoeken. 

Nieuwe functies en doelgroepen

In de nieuwe situatie beschikken de inwoners van Ittervoort en omgeving in ieder geval over een gezondheidscentrum en de komende 15 jaren over een cultureel centrum/ gemeen-schapshuis. Bovendien zal Cultureel Centrum De Mortel onderdak bieden aan nieuwe ge-bruikers en een andere rol krijgen binnen de gemeenschap. 

Ongewenste omgangsvormen

Mbt ongewenste omgangsvormen / ongewenst gedrag is een protocol opgesteld. Ook is er door de vertrouwenspersoon een presentatie gegeven die in te zien is. Onderstaand de documenten om te downloaden.

Protocol
Presentatie


Nawoord 

Met de voorgestelde oplossing, de unieke samenwerking tussen het gezondheidscentrum en het cultureel centrum, behoudt het dorp Ittervoort zijn gemeenschapshuis voor de komende 15 jaren. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door verenigingen (gebruikers van het gemeenschapshuis de Mortel), het Stichtingsbestuur en de huisartsen van het dorp die de handen ineen hebben geslagen; liever samen een brug gebouwd hebben die net iets te lang is dan alleen een brug gebouwd hebben waarmee je de overkant niet bereikt. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie!

Arno Gubbels, voorzitter Stichting CC de Mortel.